सेशेल्स श्रम अंतिम Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
बेरोजगारी दर 4.1 3.4 1.7 3.3 1.7 3.1
जनसंख्या 0.1 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
[+]