पेरू - विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां - पूर्वानुमानपेरू धन अंतिम Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
ब्याज दर 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 4
अंतरबैंक दर 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 5.75
मुद्रा आपूर्ति एम 0 47113 47076 46996 46999 47022 47016
मुद्रा आपूर्ति एम 1 88337 89841 91399 92978 94539 108157
मुद्रा आपूर्ति एम 2 192957 198340 201750 205119 208468 237773
विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां 57998 56609 55575 54758 54107 51886
निजी क्षेत्र के लिए ऋण 181983 180500 182000 183000 191557 187000
जमा ब्याज दर 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 3.9
[+]