Jan/01 नए साल का दिन
Jan/02 Day after New Year's Day
Feb/06 Waitangi Day
Apr/10 गुड फ्राइडे
Apr/13 ईस्टर सोमवार
Apr/25 ANZAC दिवस
Apr/27 ANZAC Day (substitute day)
Jun/01 रानी का जन्मदिन
Oct/26 काम का दिन
Dec/25 क्रिसमस दिवस
Dec/26 मुक्केबाजी दिवस
Dec/28 Boxing Day (substitute day)