Country अंतिम Q4/19 Q1/20 Q2/20 Q3/20
ब्राज़ील -2.30 2019-08 1.8 2 2.3 2
चिली -1.50 2019-08 -1.7 -0.5 0.6 1.1
कोस्टा रिका 2.70 2019-07 2.3 2.5 2.7 2.5
क्यूबा -0.40 2018-12 12 -0.3 -0.3 -0.3
इक्वेडोर 12.10 2019-07 4 4.2 4 4.3
मेक्सिको -0.48 2019-08 2 2.2 2.3 2.4
अमेरिका -0.40 2019-08 0.4 0.8 0.6 1


पूर्वानुमान - विनिर्माण उत्पादन - अमेरिका - तिमाही - वार्षिक - 2019 2020 2021