बेलारूस - मुद्रा आपूर्ति एम 1 - पूर्वानुमानबेलारूस धन अंतिम Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ब्याज दर 10 10 9.5 9.5 9 8.5
मुद्रा आपूर्ति एम 0 2699 2770 2794 2798 2798 2797
मुद्रा आपूर्ति एम 1 7255 7445 7566 7443 7553 7546
मुद्रा आपूर्ति एम 2 14737 15364 15510 15544 15548 15540
मुद्रा आपूर्ति एम 3 39071 39339 39723 40072 40386 42411
विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां 7246 7307 7363 7368 7368 7368
जमा ब्याज दर 8 8 7.5 7.5 7 6.5
उधार दर 11.5 11.5 11 11 10.5 10
आरक्षित नकदी निधि अनुपात 4 4 4 4 4 4
बैंकों को बैलेंस शीट 64121444 62980983 62761439 62640617 62574125 62492954
[+]